தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  உணர்தல் ; நினைத்தல் ; மதித்தல் ; பயிலுதல் ; அனுபவித்தல் ; உறுதிசெய்தல் ; புதிதாய்க் கண்டுபிடித்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • நினைத்தல். (பிங்.) 2. To think;
 • மதித்தல். யாமறிவதில்லை...மக்கட்பே றல்ல பிற (குறள். 61). 3. To prize, esteem;
 • அனுபவித்தல். கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த் துற்றறியு மைம் புலனும் (குறள்,1101). 4. To experience;
 • பயிலுதல். களவறிந்தார் நெஞ்சிற் கரவு (குறள், 283). 5. To know by practice, to be a accustomed to;
 • நிச்சயித்தல். அழிபட லாற்றா லறிமுறையேன்று (பு. வெ. 8. 19). 6. To ascertain, determine, decide;
 • உணர்தல் (நாலடி. 74.) 1. To know, understand, comprehend, recognise, perceive by the senses;
 • புதிதாய்க் கண்டுபிடித்தல். Pond. To discover;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அறிகை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 4 v. tr. [T. eṟugu, K.M. aṟi.] 1. To know, understand, comprehend, recognise, perceive by the senses; உணர்தல். (நாலடி. 74.) 2. To think; நினைத்தல். (பிங்.)3. To prize, esteem; மதித்தல். யாமறிவதில்லை . . .மக்கட்பே றல்ல பிற (குறள், 61). 4. To experience;அனுபவித்தல். கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த் துற்றறியு மைம்புலனும் (குறள், 1101). 5. To know by practice,to be accustomed to; பயிலுதல். களவறிந்தார் நெஞ்சிற் கரவு (குறள், 288). 6. To ascertain, determine,decide; நிச்சயித்தல். அழிபட லாற்றா லறிமுறையேன்று (பு. வெ. 8, 19).
 • 4 v. tr. To discover;புதிதாய்க் கண்டுபிடித்தல். Pond.
 • 4 v. tr. To discover;புதிதாய்க் கண்டுபிடித்தல். Pond.