தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    எருக்கங்கிழங்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எருக்கங் கிழங்கு. (சங். அக.) Root of madar;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Root ofmadar; எருக்கங் கிழங்கு. (சங். அக.)