தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தருமோபதேசம். அருளிருந்த திருமொழியா லறவழக்கங் கேட்டிலமால் (வீரசோ. யாப். 15, உரை.) Moral or religious instruction;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அறம் +.Moral or religious instruction; தருமோபதேசம்.அருளிருந்த திருமொழியா லறவழக்கங் கேட்டிலமால்(வீரசோ. யாப். 15, உரை).