தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஜைந தர்மத்தைச் சார்ந்தவர்களை அதன்கண்ணே நிலைநிறுத்தி அவர்களிடத்து மிக்க அன்புசெலுத்துகை. (மேருமந். 1343.) Showing tender love towards the followers of Jainism and settling them firmly in their religion;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. + vatsalatva. (Jaina.) Showing tenderlove towards the followers of Jainism and settling them firmly in their religion; ஜைந தர்மத்தைச் சார்ந்தவர்களை அதன்கண்ணே நிலைநிறுத்திஅவர்களிடத்து மிக்க அன்புசலுத்துகை. (மேருமந்.1343.)