தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கோயினுட்சோலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கோயிலினுட் சோலை. (தக்கயாகப். 65.) Grove within a temple;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Grove within a temple; கோயிலினுட் சோலை.(தக்கயாகப். 65.)