தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அரைக்கை. 1. Grinding, pulverising;
  • எண்ணெய் ஸ்நானத்திற்றேய்த்துக்கொள்ளும் சீயக்காய். முதலியன. (மூ.அ.) 2. Substances used for removing the oil with which the body had been smeared, such as iluppai-p-piṇṇakku, cīyakkāy;

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Grinding, trit urating, &c., அரைக்கை. 2. ''s.'' Any thing ground, macerated, &c., அரைக்கை. 2. ''s.'' Any thing ground, macerated, &c., அரையல். 3. The refuse, residuum of இருப்பை seeds, இருப் பைப்பிண்ணாக்கு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அரை-. 1.Grinding, pulverising; அரைக்கை. 2. Substances used for removing the oil with whichthe body had been smeared, such as iluppai-p-piṇṇakku, cīyakkāy; எண்ணெய் ஸ்நானத்திற்றேய்த்துக்கொள்ளும் சீயக்காய் முதலியன. (மூ. அ.)