தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தேய்த்தல் ; அரைபடல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தேய்தல். நீளிடை யங்க மெங்கு மரைந்திட (பெரியபு.திருநாவு.360). To become macerated, worn out;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 4 v. intr. To becomemacerated, worn out; தேய்தல். நீளிடை யங்கமெங்கு மரைந்திட (பெரியபு. திருநாவு. 360).