தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அரு என்றும் உறு என்றும் சொல்லத்தகாதது .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அருவென்றும் உரு வென்றுஞ் சொல்லலாகாதது. (சி.போ. 7, 3, 1.) Form which can be said to be no form, as the Siva-liṅga or a flood of light;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Form which can be said to be no form, as theŠiva-liṅga or a flood of light; அருவென்றும் உருவென்றுஞ் சொல்லலாகாதது. (சி. போ. 7, 3, 1.)