தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முயன்று உணரும் இயல்புடைய சொற்பொருள் ; பெறுதற்கு அரிய பொருள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிதிர். (திவா.) Riddle;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Excellent ad vice, hard doctrine, a rare or difficult meaning. 2. A choice or precious ar ticle.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Riddle; பிதிர். (திவா.)