தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அளவின்மை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அளவின்மை. சேணுய ரருமித நிலையவர் தமக்கு மாகுமே (இரகு.இரகுவு.29). Transcending limits;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அரு-மை +.Transcending limits; அளவின்மை. சேணுயரருமித நிலையவர் தமக்கு மாகுமே (இரகு. இரகுவு. 29).