தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அருமை ; அற்பம் ; துயரம் ; ஒரு நோய் ; திண்மை ; வழுக்குநிலம் ; மருதநிலத்தூர் ; மலைஅரண் ; காட்டரண் ; சோலை ; நெற்கதிரின் கரு ; தொடரிச் செடி ; கள் ; மோர் ; மா ; முதலில் முளைக்கும் மீசை ; பனி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • ஊர். (பிங்.) 7. Town;
 • கள். (பிங்.) 1.Toddy;
 • நெற்கதிர்க் கரு. அருப்ப மாகில வருங்கதிர் (இரகு.நாட்.32). 2. Germ of a grain of paddy;
 • மா. (பிங்.) 3. Flour;
 • மோர். (பிங்.) 4. Buttermilk;
 • முதல் முளைக்கும் மீசை. 5. The first sprouting of a moustache;
 • ஒரு நோய். (பிங்.) 6. A disease;
 • (மலை.) 7. Species of Scutia. See தொடரி
 • சிறிது. அருப்பமென்று பகையையும் இகழ்ந்தால் (கம்பரா.முதற் போர்.92). That which is little, small, unimportant;
 • வழுக்குநிலம். (பிங்.) 6. Slippery ground;
 • திண்மை. (பரிபா.10, 57.) 5. Firmness;
 • காட்டுத்துருக்கம். (பிங்.) 4. Jungle fortress;
 • மலைமேற் றுருக்கம். (பிங்.) 3. Mountain fastness;
 • அருமை. அருப்பமு முடைய (மலைபடு.222). 1. Difficulty;
 • அரண். வீங்குசிறை வியலருப்பம் (புறநா.17). 2. Fort;
 • துயரம். (நாநார்த்த.) Grief;
 • சோலை. (பொதி. நி.) Grove;
 • பீட்டு. (பரி. அக.) A kind of confectionery;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. (அருமை) killing, கொலை; 2. grief, துக்கம்; 3. fort, அரண்; 4. town, ஊர்; 5. firmness, திண்மை.
 • s. (அரும்பு) toddy, கள்; 2. buttermilk, மோர்; 3. disease, நோய்; 4. the first sprouting of a moustache, அருப்பம் இறங்குதல்.
 • s. (அல்பம், அற்பம்) that which is insignificant or unimportent சிறிது.

வின்சுலோ
 • [aruppm] ''s.'' Killing, கொலை. 2. Disease, வியாதி. 3. Sorrow, grief, துக்கம். 4. A town, village, ஊர். 5. A village in an agricultural district, மருதநிலத்தூர். 6. Slip pery ground, வழக்குநிலம். 7. (பாரதிதீபம்.) Vinous liquor, toddy, கள். 8. Butter-milk, மோர். 9. A kind of meal cake, பிட்டு. 1. Flour, மா. 11. A forest, காடு. 12. A shrub, the தொடரி, Rhamnus, ''L.'' 13. Fort, கோ ட்டை. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < அரு-மை. 1.Difficulty; அருமை. அருப்பமு முடைய (மலைபடு. 222).2. Fort; அரண். வீங்குசிறை வியலருப்பம் (புறநா. 17).3. Mountain fastness; மலைமேற் றுருக்கம். (பிங்.)4. Jungle fortress; காட்டுத்துருக்கம். (பிங்.) 5.Firmness; திண்மை. (பரிபா. 10, 57.) 6. Slipperyground; வழுக்குநிலம். (பிங்.) 7. Town; ஊர். (பிங்.)
 • n. < அரும்பு-. 1.Toddy; கள். (பிங்.) 2. Germ of a grain ofpaddy; நெற்கதிர்க் கரு. அருப்ப மாகில வருங்கதிர்(இரகு. நாட். 32). 3. Flour; மா. (பிங்.) 4. Butter-milk; மோர். (பிங்.) 5. The first sprouting of amoustache; முதல் முளைக்கும் மீசை. 6. A disease;ஒரு நோய். (பிங்.) 7. Species of Scutia. Seeதொடரி. (மலை.)
 • n. < அற்பம் < alpa.That which is little, small, unimportant; சிறிது.அருப்பமென்று பகையையும் இகழ்ந்தால் (கம்பரா. முதற்போர். 92).
 • n. perh. அரும்பு-.A kind of confectionery; பிட்டு. (பரி. அக.)
 • n. prob. அற்பம்.Grief; துயரம் (நாநார்த்த.)
 • n. perh. அரும்பு-.A kind of confectionery; பிட்டு. (பரி. அக.)
 • n. perh. அரு-மை.Grove; சோலை. (பொதி. நி.)
 • n. prob. அற்பம்.Grief; துயரம் (நாநார்த்த.)