பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • III. v. t. eat, drink, உண்ணு; 2. enjoy, அனுபவி;

வின்சுலோ
  • [aruntu] கிறேன், அருந்தினேன், வேன், அருந்த, ''v. a.'' To eat or drink, take food, betel-nut, உண்ண. 2. To enjoy, ex perience either good or evil, pleasure or pain, receive the fruits of actions done in former births, அனுபவிக்க. ''(p.)''