தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரியன் ; சூரியனின் தேர்ப்பாகன் ; புதன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சூரியன் சாரதி. (பிங்.) 2. Name of the charioteer of the sun;
  • சூரியன். (திவா.) 1. Sun;
  • புதன். (திவா.) 3. The planet Mercury;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the sun; 2. name of the charioter of the sun; 3. Mercury, புதன். அருணோதயம், (அருணம்+உதயம்) day break; sun rise.

வின்சுலோ
  • ''s.'' The sun, சூரியன். 2. The dawn as charioteer of the sun, சூரியன்றேர்ப்பாகன். Wils. p. 67. ARUNA. 3. The planet mercury, புதன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aruṇa. 1. Sun;சூரியன். (திவா.) 2. Name of the charioteer ofthe sun; சூரியன் சாரதி. (பிங்.) 3. The planetMercury; புதன். (திவா.)