தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : அர்ச்சனை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒருவருக்காக கடவுள் நாமங்கூறி மலர்முதலியன இடுகை. கோயிலில் கிரகப்பிரீதிக்காக அருச்சனை நடந்து வருகிறது. 2. Offering of flowers, sacred leaves, or saffron, accompanied by a recitation of the sacred names of a Deity in a temple on behalf of particular individuals;
  • பூசை. (இரகு. தேனுவ. 20.) 1. Worship;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • அருச்சி, & c. see அர்ச்சனை & c.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பூசனை.

வின்சுலோ
  • [aruccaṉai ] --அர்ச்சனை, ''s.'' Pûja, a species of worship-the homage paid to the deities, and to superiors, by obla tions of rice, sacrificial grass, flowers, &c., with water, பூசனை. Wils. p. 69. ARCHANA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < arcanā. 1.Worship; பூசை. (இரகு. தேனுவ. 20.) 2. Offering of flowers, sacred leaves, or saffron, accompanied by a recitation of the sacred names ofa Deity in a temple on behalf of particular individuals; ஒருவருக்காக கடவுள் நாமங்கூறி மலர்முதலியன இடுகை. கோயிலில் கிரகப்பிரீதிக்காக அருச்சனைநடந்து வருகிறது.