தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தீங்கு ; கடுகுரோகிணிப் பூண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (தைலவ. தைல. 23.) 2. Black hellebore. See கடுகுரோகணி.
  • தீங்கு. நந்துயரா மரிட்டை யோதுதும் (அருட்பா, 2 ஸ்ரீ சிவசண்முக. 4). 1. Evil, calamity, misfortune;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. 1. Evil, calamity, misfortune; தீங்கு. நந்துயரா மரிட்டை யோதுதும் (அருட்பா, 2, ்ரீ சிவசண்முக. 4). 2. Blackhellebore. See கடுகுரோகணி. (தைலவ. தைல. 23.)