தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிரேதத்தின்வாயில் உறவினர் அரிசி இடுதல். (பட்டினத். திருப்பா. தாயா. 6.) To put rice into the mouth of a deceased person;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < id.+. To put rice into the mouth of a deceasedperson; பிரேதத்தின்வாயில் உறவினர் அரிசி இடுதல்.(பட்டினத். திருப்பா. தாயா. 6.)