தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வீண்பேச்சு. Tinn. Empty, purposeless talk; gossip;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அலட்டு-. Empty,purposeless talk; gossip; வீண்பேச்சு. Tinn.