தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அரசாங்கக் குதிரை. (பிங்.) Royal horse, supposed to have ears like the petals of a plantain flower, with legs, breasts, back, neck and face white, and a height of 82 inches;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Royalhorse, supposed to have ears like the petalsof a plantain flower, with legs, breasts, back,neck and face white, and a height of. 82inches; அரசாங்கக் குதிரை. (பிங்.)