தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அரசமரத்தினின்றெடுக்குங் கள். Pipal toddy;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அரசு + கள்.Pipal toddy; அரசமரத்தினின்றெடுக்குங் கள்.