தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தாய் ; தாய்போல் மதிக்கப்படுபவள் ; வியப்பு இரக்கக் குறிப்பு ; ஓர் உவப்புக் குறிப்பு ; ஓர் அசைச்சொல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எசமானி. அதிசயவிரக்கக் குறிப்பு. அவா...வெறும்பொருள தம்மா (சீவக. 2622). ஓர் உவப்புக் குறிப்பு. அம்மாவென் றுகந்தழைக்கு மார்வச்சொல் (திவ். பெருமாள். 9,6). ஓர் அசைச்சொல். (பாரத. இராசசூ.91.) 2. Matron, lady; 1. An exclamation of pity or surprise; 2. An exclamation of joy; An expletive;
  • தாய். 1. Mother;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. mother; 2. vocative of அம் மாள். அம்மாச்சி, s. maternal grandmother; a caressing expression, dear mother!

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
தாய்.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
  • [தாய்] ammaa அம்மா mother; matron, lady, form of address to older woman or of endearment

வின்சுலோ
  • [ammā] ''s.'' Mother, தாய். 2. Ma tron or lady, எசமானி. ''(c.)'' 3. An exclam ation of grief, sympathy or surprise, pro bably from அம்ம, அதிசயக்குறிப்பு. ''(p.)'' 4. An expletive, ஓரசைச்சொல். 5. Vocative of அம்மாள், mother.--''Note.'' It is used by the Romanists as an honorific, as மரியம்மா, கித் தேரியம்மா, பிரகாசியம்மா.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • [T. K. M. amma.] cf.ammā. n. 1. Mother; தாய். 2. Matron, lady;எசமானி.--int. 1. An exclamation of pity orsurprise; அதிசயவிரக்கக் குறிப்பு. அவா . . .வெறும்பொருள தம்மா (சீவக. 2622). 2. An exclamation of joy; ஒர் உவப்புக் குறிப்பு. அம்மாவென்றுகந்தழைக்கு மார்வச்சொல் (திவ். பெருமாள். 9, 6).--part. An expletive; ஓர் அசைச்சொல். (பாரதஇராசசூ. 91.)