தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  நீர் ; கடல் ; மேகம் ; விண் ; உலகம் ; மூங்கில் ; கணை ; எலுமிச்சை ; பாதிரி ; திப்பிலி ; வெட்டிவேர் ; வளையல் ; சரகாண்ட பாடாணம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • உலகம். (சீவக. 2332.) 3. World, as surrounded by water;
 • மேகம். (அக.நி.) 4. cf. ambu-da. Cloud;
 • வெட்டிவேர். (நாநார்த்த.) Cuscus grass;
 • விண். (தொதி. நி.) Sky, firmament;
 • கடல். அம்பேழும் (திருப்பு. 32). 2. Sea;
 • நீர். 1. Water;
 • சரகாண்டபாஷாணம். (W.) 4. A mineral poison;
 • (தைலவ. தைல. 39.) 3. Long pepper. See திப்பிலி.
 • (திவா.) 2. Bamboo. See மூங்கில்.
 • பாணம். (சீவக. 2286.) 1. Arrow;
 • வளையல். அம்பு கைக்காணாம் (சீவக. 2332). Bracelet;
 • (மலை.) 7. See அம்புவாசினி, 2.
 • (L.) 6. See அம்புவாசினி, 1.
 • குடிநீர். (தைலவ. பாயி. 30.) 5. Tincture;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. arrow, அத்திரம்; 2. bamboo, மூங்கில்; 3. sprout, முளை. அம்புறாத்தூணி, அம்பறாத்தூணி, அம்புக் கூடு, a quiver. அம்பாலெய்ய, அம்பெய்ய, to shoot an arrow. அம்பிற்குதை, அம்புக்குதை, the pointed end of an arrow. அம்புமாரி --மழை, a shower of arrows. அம்புவிடு (--இடு--ஓடு--எறி) தூரம்; a bow-shot distance. சொல்லம்பு, a wounding word.
 • s. same as அப்பு, water; 2. cloud, மேகம்; 3. world as surrounded by water, உலகம். அம்புயம், அம்புசம், அம்போசம், அம் போருகம், lotus, தாமரை. அம்புயன், அம்புசன், Brahma, the lotus born. அம்போதி, அம்புதி, அம்புநிதி, ocean, sea.

வின்சுலோ
 • [ampu] ''s.'' Arrow, அத்திரம். 2. The lime tree, எலுமிச்சை. 3. Young and tender leaf, தளிர். 4. Bamboo, மூங்கில். 5. One of the thirty-two kinds of arsenic, சரகாண்ட பாஷாணம். 6. The பாதிரி tree, Bignonia, ''L.''
 • [ampu] ''s.'' Water, நீர். Wils. p. 63. AMBU. 2. Cloud, மேகம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. Bracelet; வளையல். அம்புகைக்காணாம் (சீவக. 2332).
 • n. [T. K. Tu. ambu, M.ampu.] 1. Arrow; பாணம். (சீவக. 2286.) 2.Bamboo. See மூங்கில். (திவா.) 3. cf. கணை. Longpepper. See திப்பிலி. (தைலவ. தைல. 39.) 4. Amineral poison; சரகாண்டபாஷாணம். (W.)
 • n. < ambu. 1. Water; நீர்.2. Sea; கடல். அம்பேழும் (திருப்பு. 32). 3. World,as surrounded by water; உலகம். (சீவக. 2332.)4. cf. ambu-da. Cloud; மேகம். (அக. நி.)5. Tincture; குடிநீர். (தைலவ. பாயி. 30.) 6. Seeஅம்புவாசினி, 1. (L.) 7. See அம்புவாசினி, 2. (மலை.)
 • n. < ambara. Sky, firmament; விண். (பொதி. நி.)
 • n. < ambu. Cuscus grass;வெட்டிவேர். (நாநார்த்த.)