தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  நெற்குவியல் ; களஞ்சியம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • களஞ்சியம். Loc. 2. Granary;
 • நெற்குவியல். (திவ். திருவிருத். 58, வ்யா. அரும்.) 1. Heap of paddy or other grain on the threshing floor;
 • அம்பாரி. Loc. Howdah;
 • அடுக்கு. புகையிலை யம்பாரம். Tinn. 2. Pile;
 • குவியல். 1. Heap;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a heap of corn, grain etc. குவியல்; 2. granary.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அடுக்கு, குவியல்.

வின்சுலோ
 • [ampārm] ''s.'' Heaps of tobacco, palm leaves, corn, &c., hether in or out of doors, குவியல். ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < U. ambār. 1.Heap of paddy or other grain on the threshingfloor; நெற்குவியல். (திவ். திருவிருத். 58, வ்யாஅரும்.) 2. Granary; களஞ்சியம். Loc.
 • n. < U. ambār.1. Heap; குவியல். 2. Pile; அடுக்கு. புகையிலையம்பாரம். Tinn.
 • n. < U. ambārī.Howdah; அம்பாரி. Loc.