தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பார்வதி. 2. Pārvatī, as mother of the universe;
  • தாய். (பரிபா.11,81.) 1. Mother;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. mother, தாய்; 2. Parvathi.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ambā. 1. Mother;தாய். (பரிபா. 11, 81.) 2. Pārvatī, as motherof the universe; பார்வதி.