தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கள். (திவா.) Toddy;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Toddy; கள். (திவா.)