தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இரசம். (சங். அக.) Quicksilver;
  • நூற்றெட்டுபநிடதங்களுள் ஒன்று. Name of an Upanisad;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Amṛta-bindu. Name of an Upaniṣad; நூற்றெட்டுபநிடதங்களுள் ஒன்று.
  • n. < id. +bindu. Quicksilver; இரசம். (சங். அக.)