தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முனைப்பாளன் , தீவிரவாதி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மிதமிஞ்சின கொள்கையுடையவன். Mod. Extremist;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Extremist; மிதமிஞ்சின கொள்கையுடையவன். Mod.