தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அளவின்மை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அளவின்மை. (சூடா.) Boundlessness;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (அ, priv.) boundlessness, immensity, countlessness, அளவின்மை

வின்சுலோ
  • [amāṉam] ''s.'' [''priv.'' அ.] Immensi ty, countlessness, அளவின்மை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-māna. Boundlessness; அளவின்மை. (சூடா.)