தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அதிசயத்தையும் சிரமபரிகாரத்தையும் உணர்த்தும் குறிப்பு. An exclamation of surprise, relief;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • int. < அப்பா + அடா.An exclamation of surprise, relief; அதிசயத்தையும் சிரமபரிகாரத்தையும் உணர்த்தும் குறிப்பு.