தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அதிசயம் துன்பம் என்றிவற்றின் குறிப்பு. என்னப்பா மற்றிவ் வெழுபது வெள்ளமும் (கம்பரா. மூலபல. 40). An exclamation of surprise, grief or pain;

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
  • appaa அப்பா father, address to older male inferiors or of endearment

வின்சுலோ
  • ''s.'' Vocative of அப்பன். 2. A word used by parents towards their young children; sometimes to others in calling, especially inferiors; and com monly a word of respect to aged men. 3. An exclamation of surprise, grief or pain. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • int. An exclamation ofsurprise, grief or pain; அதிசயம் துன்பம் என்றிவற்றின் குறிப்பு. என்னப்பா மற்றிவ் வெழுபது வெள்ளமும் (கம்பரா. மூலபல. 40).