தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அப்பளஞ்செய்யுங் குழவி. Rolling pin for smoothing out the dough for flour cakes;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Rolling pin for smoothing out thedough for flour cakes; அப்பளஞ்செய்யுங் குழவி.