தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See அப்பப்ப.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • int. See அப்பப்ப.