தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See அபிஷிக்தர். Loc.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. See அபிஷிக்தர். Loc.