தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு நூல். Name of a popular devotional poem on the goddess Apirāmi of Tirukkaṭavūr by Apirāmi-paṭṭar;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Name of a popular devotional poemon the goddess Apirāmi of Tirukkaṭavūr byApirāmi-paṭṭar; ஒரு நூல்.