தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அருச்சுனன் மகன். (நல். பாரத. புத்திர. 117.) Name of the son of Arjuna by Subhadrā;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Abhimanyu.Name of the son of Arjuna by Subhadrā; அருச்சுனன் மகன். (நல். பாரத. புத்திர. 117.)
  • *அபிமானகளத்திரம் apimāṉa-kaḷatti-ramn. < abhi-māna +. Concubine, used euphem.; வைப்பாட்டி.