தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சுவாமிக்கு அன்னத்தாற் செய்யும் திருமஞ்சனம். Ceremony of pouring boiled rice over an idol in a temple;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The pouring of boiled rice.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+ abhi-ṣēka. Ceremony of pouring boiled riceover an idol in a temple; சுவாமிக்கு அன்னத்தாற்செய்யும் திருமஞ்சனம்.