தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அனுபவத்தை மேற்கொண்டது. Loc. That which is based on or supported by experience;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< anubhava +. That which is based on or supported by experience; அனுபவத்தை மேற் கொண்டது. Loc.