தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மூளையின் ஒருபகுதி (W.) Cerebellum;

வின்சுலோ
  • ''s. (Anat.)'' Cerebel lum.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Cerebellum;மூளையின் ஒருபகுதி. (W.)