தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒலிக்குறிப்புச்சொல். (நாநார்த்த.) Onom. word expressing sound;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Onom. word expressing sound; ஒலிக்குறிப்புச் சொல். (நாநார்த்த.)