தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பதினாறு கலையுள் ஒன்றான யோகத்தானம் ; அனாசிருதனின் சக்தி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சோடசகலையு ளொன்றன யோகஸ்தானம். விற்கொண்ட அனாசிருதை நூறாயிரகோடி (தத்துவப். 142). 1. (šaiva.) A mystic centre in the body, one of cōṭaca- kalai, q. v.;
  • அனாசிருதனின் சக்தி. (சதாசிவரூ. 23.) 2. The šakti of Aṉācirutaṉ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < an-ā-šritā.1. (Šaiva.) A mystic centre in the body, oneof cōṭaca-kalai, q.v.; சோடசகலையு ளொன்றானயோகஸ்தானம். விற்கொண்ட அனாசிருதை நூறாயிரகோடி (தத்துவப். 142). 2. The Šakti of Aṉāciru-taṉ; அனாசிருதனின் சக்தி. (சதாசிவரூ. 23.)