தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உருத்திரருள் ஒருவர் (சதாசிவ. 32, உரை) A Rudra;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< ananta + īšvara. A Rudra; உருத்திரருள் ஒருவர்.(சதாசிவ. 32, உரை.)