தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  நெற்பூச்சி ; பாதகிண்கிணி ; யானைக்காற் சங்கிலி ; கிணறு ; தொகை ; பூச்சிவகை ; முடிவு ; அப்படி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • அந்தம். ஆதியந் தகன்ற (சீவக. 3082). End;
 • யானைக்காற் சங்கிலி. அந்துப் போதிகை. Chain for an elephant's leg;
 • கிணறு. (நாநார்த்த.) Well;
 • மொத்தங்கூடிய தொகை. Loc. Total, aggregate;
 • பாதகிண்கிணி. (நாநார்த்த.) Anklet;
 • அப்படி. அந்துசெய்குவனென (கம்பரா. இராவணன்வதை. 61). In that way, thus;
 • நெற்பூச்சி. அந்துகடிதுண்டுபோய கதிர்நெல்லும் (பிரபோத.19, 6). A small grey-winged insect found in stored paddy;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • அந்துப்பூச்சி, s. a little greywinged insect that infests stored grain, நெற்பூச்சி.

வின்சுலோ
 • [antu] ''s.'' A small insect found in stored grain, நெற்பூச்சி. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. [K. andi.] A small grey-winged insect found in stored paddy; நெற்பூச்சி.அந்துகடிதுண்டுபோய கதிர்நெல்லும் (பிரபோத. 19, 6).
 • adv. < K. antu. In thatway, thus; அப்படி. அந்துசெய்குவனென (கம்பரா.இராவணன்வதை. 61).
 • n. < anta. End; அந்தம்ஆதியந் தகன்ற (சீவக. 3082).
 • n. < andu. Chain for anelephant's leg; யானைக்காற் சங்கிலி. அந்துப் போதிகை.
 • n. < andu. Anklet; பாதகிண்கிணி.(நாநார்த்த.)
 • n. perh. ஐந்தொகை. Total,aggregate; மொத்தங்கூடிய தொகை. Loc.
 • n. < andhu. Well; கிணறு.(நாநார்த்த.)
 • n. < andu. Anklet; பாதகிண்கிணி.(நாநார்த்த.)
 • n. perh. ஐந்தொகை. Total,aggregate; மொத்தங்கூடிய தொகை. Loc.
 • n. < andhu. Well; கிணறு.(நாநார்த்த.)