தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஓர் இடை வள்ளல். (பிங்.) Name of a liberal chief, one of seven iṭai-vaḷḷal;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. one of the seven of the second class of liberal kings.

வின்சுலோ
  • [antimāṉ] ''s.'' One of the seven of the second class of liberal kings, இடை யெழுவள்ளலிலொருவன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Name of aliberal chief, one of seven iṭai-vaḷḷal; ஓர் இடை வள்ளல். (பிங்.)