தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கிறிஸ்துவின் விரோதி. (T.B.) Antichrist;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < E.Antichrist; கிறிஸ்துவின் விரோதி. (T.B.)