தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மாயை ; சரியாக மெய்ப்பிக்க முடியாதது .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மாயை. (சி.சி.1, 27, சிவஞா.) Māyā;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-nir-vacana. Māyā; மாயை. (சி. சி. 1, 27, சிவஞா.)