தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . Orphan, as without guardians

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Orphan, as without guardians.