கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அபின்னாசத்தி.