தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சோமயாக வகை. (திவா.) Variety of the jyōtiṣṭōma, the main type of the sōma sacrifice;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aptōr-yāma. Variety of the jyōtiṣṭōma, the main typeof the sōma sacrifice; சோமயாக வகை. (திவா.)