தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மனநிறைவின்மை .

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (அ priv.), dissatisfaction.