பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. elephant.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
யானை.

வின்சுலோ
  • [atikaṭam] ''s.'' An elephant, யானை.