தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வலைச்சாதி ; மிகுதிப்பொருளைத் தரும் ஓர் இடைச்சொல் ; அதிகம் ; அப்பால் ; மேன்மை ; சிறப்பு முதலிய பொருள் தரும் ஒரு வடமொழி முன்னொட்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வலைச் சாதி. காதலியோ டதியரையன் கனகமழை பொழிந்து (திருவாலவா.22,18.) The Valaiya caste;
  • மிகுதிப்பொருளதோ ரிடைச்சொல். (குறள், 636, உரை.);. மிகுதி. Colloq. Pref. implying excessiveness, intensity, used generally with Skt. words; Excess;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • prefix denoting excess, as அதி சீக்கிரம், அதிவேகம், great velocity. அதிரோகம், a complicated disease, consumption.

வின்சுலோ
  • [ati ] . A particle used as a prefix to words from Sanscrit to increase their meaning, மிகுதிப்பொருளைக்காட்டுமடைசொல். Wils. p. 15. ATI.
  • [ati] A Sanscrit prefix, implying superiority, in place, quality or quantity, உயர்வுப்பொருளைக்காட்டுமடைசொல். Wils. p. 22. AD'HI.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. The Valaiya caste; வலைச்சாதி. காதலியோ டதியரையன் கனகமழை பொழிந்து(திருவாலவா. 22, 18).
  • < ati. part. Pref. implyingexcessiveness, intensity, used generally withSkt. words; மிகுதிப்பொருளதோ ரிடைச்சொல்.(குறள், 636, உரை.)--n. Excess; மிகுதி. Colloq.